fasad.jpg
trapphus1.jpg
hiss.jpg
trapphus2.jpg
staket.jpg
fasad.jpg

VÄLKOMMEN TILL ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS


SCROLL DOWN

VÄLKOMMEN TILL ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS


en specialistbyrå inom arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner

Vi arbetar uteslutande med rättsområdena arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner och levererar kvalificerad specialistkompetens.

Vår vision är att bli den ledande advokatbyrån inom vår nisch.

Vårt mål är att med god förståelse för klientens behov hitta en juridisk korrekt och ändamålsenlig lösning i nära samarbete med klienten.

trapphus1.jpg

Vilka är vi?


Ett team med lång samlad erfarenhet av arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner

Vilka är vi?


Ett team med lång samlad erfarenhet av arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner

Om oss

Advokatfirma Dahlgren & Partners är en specialistbyrå inom arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner. Byrån erbjuder tillgång till hög kompetens med kort startsträcka. Dahlgren & Partners är en personlig byrå med unik expertis och en lång samlad erfarenhet av rättsområdena.


Vi som jobbar här

Magnus Dahlgren
Advokat, Partner

Tel: +46 708 34 72 82
magnus@dlaw.se

Lena Widman
Jur. kand. / Senior Associate

Tel: +4670 5788013
lena.widman@dlaw.se

Filippa Nelin
Bitr. jurist / Associate

Tel: +46 70 863 04 97
filippa@dlaw.se

Magnus Hjertquist
Bitr. jurist / Associate

Tel: +4670 857 00 63
magnus.hjertquist@dlaw.se

Carl Johan Rundquist
Jur. kand. / Senior Associate

Tel: +46 708 93 70 34
carljohan.rundquist@dlaw.se

Per Nylund
Jur. kand. / Senior Associate

Tel: +4679 0746196
per.nylund@dlaw.se

hiss.jpg

Våra tjänster


Vi arbetar uteslutande med rättsområdena  arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner och levererar kvalificerad specialistkompetens.

Våra tjänster


Vi arbetar uteslutande med rättsområdena  arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner och levererar kvalificerad specialistkompetens.

Pensionsrätt

Pensionsrätt inrymmer ett flertal rättsområden, såsom allmän avtalsrätt, skatterätt, näringsrätt, familjerätt. Det inrymmer inslag av arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor. Dahlgren & Partners förstår och behärskar pensionsjuridikens samtliga delar.

Pension kan vara allmän, privat eller utlovad och bekostad av arbetsgivaren såsom tjänstepension och privat pension. Dahlgren & Partners har kunskap och erfarenhet av all sorts pension, men vi har vår tyngdpunkt inom tjänstepension. 

Försäkringsrätt

Dahlgren & Partners biträder försäkringsbolag och försäkringsförmedlare i samtliga frågor som har bäring på försäkringsrätt. Vi har själva verkat som chefsjurist eller bolagsjurist i de typer av företag som vi idag levererar våra tjänster till, så vi har såväl god förståelse för affärerna som god kännedom om det alltmer komplexa regelverk som omgärdar försäkringsrörelse.

Vi behärskar försäkringsrättens samtliga delar  och vi vet vilka utmaningar bolagen står inför med många förändringar på väg. 

ARBETSRÄTT

Advokatfirma Dahlgren och Partners har stor erfarenhet av alla delar inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är en speciell del av rättssystemet med många gånger korta preskriptionstider som kräver omgående hantering av t ex tvister. Vi har stor och lång erfarenhet av hantering av dessa och är snabbt tillgängliga för rådgivning och eventuella åtgärder.

 

 


Due DILIGENCE

En Due Diligence (även kallat DD) kan vara allt från en mindre analys till ett mer omfattande projekt beroende på uppdragets omfattning i kombination med verksamhetens storlek och komplexitet.

Due Diligence kan göras inom flera områden, den inriktar sig på en analys av risker, fördelar, möjligheter och felaktigheter inom verksamheten. På grund av att löner och pensionskostnader står för en av de största kostnaderna för ett tjänsteföretag är en analys och granskning av avtal som berör dessa områden av stor betydelse.

Compliance

Compliancefunktionen inrymmer arbete med regelefterlevnad. I compliancefunktionen innebär arbetet med compliance bl.a. upprättande av kontrollfunktioner, tillhandahållande av utbildning i regelverksfrågor, utförande av granskningar/kontroller och riskanalyser. 

Dahlgren & Partners erbjuder hjälp med allt ifrån enskilda frågor till att tjänstgöra som Compliance officer. 

BEVAKNING AV REGELVERK

Just nu är rekordmånga regelverk som berör pensions- och försäkringsbranschen på väg att förändras. Snart kommer de svenska förslagen på genomförande av PRIPPS, IDD och IORP ll. Förändringar är även på väg i regler om tryggande av tjänstepension, beräkning av pensionskostnader, flytträtt och uttag av tjänstepensionsförsäkring.

För oss är det sjävklart att bevaka allt detta.

GDPR – Dataskyddsombud

Advokatfirma Dahlgren och Partners har mycket stor erfarenhet och kompetens i arbetet med GDPR. Vi erbjuder en kompetent och effektiv rådgivning samt även praktisk hjälp med implementering av GDPR. Dessutom kan vi bli organisationens dataskyddsombud i de fall kompetensen inte finns i organisationen eller om nyrekrytering inte är ett möjligt alternativ.

Visselblåsning

Det finns idag flertalet rapporteringskrav, i lag eller annan föreskrift, för att upptäcka allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på ett företag. Du som arbetsgivare behöver därför ett ändmålsenligt system som hjälper dig att utreda och åtgärda eventuella problem samtidigt som du skyddar den anställde. 

Med Dahlgren & Partners system för visselblåsning säkerställer du att det på ditt företag finns etablerade rutiner för professionell och konsekvent handläggning av ärenden som gäller missförhållanden på arbetsplatsen. 

TJÄNSTEPENSIONSUPPHANDLING

Tjänstepension är en stor utgift för er som arbetsgivare och det är samtidigt en viktig personalförmån som kan vara avgörande för företagets attraktionskraft. Men pensionsmarknaden är komplex med en mängd olika aktörer och lösningar så det är av stor vikt att en tjänstepensionsupphandling görs på rätt sätt och utifrån rätt förutsättningar.

Vanligen anlitas en rådgivare som helt eller delvis genomför tjänstepensionsupphandlingen. Nackdelen med att anlita en rådgivare är att denne kan ha sidoordnade intressen som i slutet kan missgynna arbetsgivaren och/eller de anställda.

Periodisk rapportering enligt penningtvättslagen

Dahlgren & Partners kan bistå bolag, i olika omfattning, vid ifyllandet av den periodiska penningtvättsrapporteringen.


FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG

Med vår långa bakgrund i livförsäkringsbranschen har vi extra god kännedom om livförsäkring, även om det inte hindrar oss från att kunna bidra även inom skadeförsäkring. Vi har mycket god förståelse för försäkringsverksamhet och kan därför bidra med just den juridiska hjälp som ni behöver. 

FÖR ARBETSGIVARE

Vi tillhandahåller tolkning och analys av alla slags avtal som omgärdar pension; anställningsavtal, kollektivavtal, pensionsåtaganden, försäkringsavtal m.fl. Vi hjälper till att upprätta de dokument som krävs i samband med att era pensionsåtaganden ska tas fram eller revideras.

FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Inom Advokatfirma Dahlgren & Partners finns erfarenhet såväl av att leda som att utgöra funktion för compliance inom försäkringsförmedlingsbolag. Vi har därmed mycket god förståelse för verksamheten och kan tillhandahålla all sorts juridisk hjälp.

FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGar

Innan utgången av 2017 måste understödsföreningar ha beslutat om verksamheten ska likvideras eller om en ansökan om ändring ska ges in till Finansinspektionen så att föreningen kan leva vidare enligt försäkringsrörelselagens regler. Dahlgren & Partners har erfarenhet såväl av att agera bollplank i frågan som att driva omvandlingsprocessen.

FÖR Pensionsstiftelser

Dahlgren & Partners har erfarenhet såväl av att leverera löpande juridiskt stöd till pensionsstiftelser  som av  att engageras som styrelseordförande eller styrelseledamot i stiftelsen. 
 


ALLMÄNNA VILLKOR

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

trapphus2.jpg

Våra klienter


Se vad våra klienter tycker om oss

Våra klienter


Se vad våra klienter tycker om oss

Några av våra klienter:
 


Det säger våra klienter om oss:

Dahlgren & Partners är för AMF en uppskattad rådgivare i försäkringsjuridik med spetskompetens inom tjänstepensioner. Då de dessutom har god kännedom om vår verksamhet blir startsträckan kort, något som gör samarbetet effektivt.
— Per-Erik Karlsson, Chefjurist - AMF
Vi är ett typiskt småföretag med en växande omsättning i försäkringsbranschen. Vi är idag fem anställda. Vi vill kunna fokusera på vår verksamhet och det som vi är duktiga på - Dahlgren & Partners ger oss då trygghet som Compliance i vår verksamhet på ett sätt som gör att vi helt och hållet kan göra våra saker fullt ut. Deras kunskaper och inte minst engagemanget och förståelsen för våra behov gör vårt samarbete effektivt.
— Christer Segner, VD - Navista Fond & Försäkring
Advice är skatterådgivare och kommer ibland i kontakt med komplicerade juridiska frågor inom allt som rör pensioner. I dessa frågor anlitar Advice regelbundet Dahlgren & Partners. Vi uppskattar samarbetet då Dahlgren & Partners är både kunniga, engagerade, trevliga och effektiva.
— Jonas Perholt, Partner - Advice
På NELH arbetar vi ofta med speciallösningar och har ofta behov av att snabbt komma åt kvalificerad juridisk kompetens. Genom vårt samarbete med Dahlgren & Partners kan vi effektivt få den hjälp vi behöver. Det vi framförallt uppskattar är kombinationen av specialisering inom försäkringsjuridik och förståelse för våra frågor, samtidigt som vi har tillgång till ett värdefullt bollplank.
— Ulf Nilsson, VD - Nordeuropa
Änke- och Pupillkassan är inte bara ett av världens äldsta livförsäkringsbolag, vi är troligen också ett av de minsta. Det gör att det är svårt att hålla spetskompetens inom alla områden. D&P har lång erfarenhet och djup kunskap inom försäkring, skatt och juridik, områden där vi ibland behöver specialisthjälp.
— Lena Schelin, VD - Änke- och Pupillkassan
staket.jpg

Nyhetsbrev


Senaste nytt inom arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner

Nyhetsbrev


Senaste nytt inom arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner

Prenumerera

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få löpande uppdateringar om de senaste inom arbetsrätt och finansiella tjänster med inriktning mot tjänstepensioner. Genom att anmäla dina uppgifter kommer dina uppgifter att behandlas av Advokatfirma Magnus Dahlgren & Partners enligt gällande policy och endast för ändamålet att löpande kunna skicka uppdateringar om de senaste nyheterna inom pensions- och försäkringsrätt.

Samtycke *