Med vår långa bakgrund i livförsäkringsbranschen har vi extra god kännedom om livförsäkring, även om det inte hindrar oss från att kunna bidra även inom skadeförsäkring. Vi har mycket god förståelse för försäkringsverksamhet och kan därför bidra med just den juridiska hjälp som ni behöver. Tveka inte att kontakta oss.

Avtal, produkter, tvister m.m.

-          Vi bistår med avtalsskrivning och avtalstolkning inom både distribution av försäkringsprodukter och i övrigt; exempelvis gruppavtal, avtal med förmedlare m.m.

-          Vi granskar produktupplägg såväl ur civilrättsligt som skatterättsligt perspektiv

-          Vi granskar försäkringsvillkor och övrigt produktmaterial såsom förköpsinformation, texter till försäkringsbesked, webbtexter m.m.

-          Vi gör produktgenomlysningar där vi granskar kundmaterial, gör gap-analys och föreslår lämpliga justeringar i syfte att öka efterlevnaden med lag och myndighetsföreskrifter eller öka tydlighet och transparens.

Bolagsjuridik, formalia, styrelsearbete

-          Vi har erfarenhet av styrelsearbete i livförsäkringsbolag och försäkringsförmedlingsbolag och kan bistå i detta arbete med upprättande av riktlinjer och instruktioner eller annat bolagjuridiskt arbete.

-          Vi tolkar och uttalar oss om gällande rätt och framtida regler

-          Vi hjälper er att tolka nuvarande regelverk och lämnar gärna rättsutlåtanden över såväl gällande rätt som analyser av lagförslag.

Regelefterlevnad / compliance

-          Vi åtar oss uppdrag där vi utgör utlagd funktion för compliance och bistår då med fullt stöd för er regelefterlevnad. Vi har erfarenhet av att ta fram interna riktlinjer och policies såsom

·         Styrelsens arbetsordning,

·         Styrelsens instruktion för vd:s arbete,

·         Riktlinjer för intern styrning och kontroll, regelefterlevnad, åtgärder mot penningtvätt, hantering av intressekonflikter, utläggning av verksamhet, hantering av kundklagomål osv.

Vi kan tillhandahålla analys av compliancerisker, kontroller av regelefterlevnad, löpande information om nytt regelverk och hjälp med implementering av nya regler, löpande avrapportering av compliancerisker med lämpligt tidsintervall m.m.  Vi arbetar gärna nära styrelsen eller ledningen, då vi är övertygade om att man på så vis får det smidigaste och bäst fungerande arbetet med regelefterlevnad. Vi tror också mycket på att inte krångla till det i onödan utan att vill hjälp er med att få regelverket att fungera väl i just er verksamhet!