Dahlgren & Partners biträder försäkringsdistributörer (försäkringsföretag och försäkringsförmedlare) i samtliga frågor som har bäring på försäkringsrätt. Dahlgren & Partners medarbetare har  verkat som chefsjurister eller bolagsjurister i de typer av företag som vi idag levererar våra tjänster till. Dahlgren & Partners har även erfarenhet av klagomålshantering och personuppgiftsombud (nuvarande dataskyddsombud). Advokatfirman besitter således såväl god förståelse för affärerna som god kännedom om de alltmer komplexa regelverken. Dahlgren & Partners behärskar försäkringsrättens samtliga delar såsom; näringsrätt, civilrätt, skatterätt, marknadsföringsfrågor och personuppgiftsfrågor. Dahlgren & Partners vet vilka utmaningar bolagen står inför med många förändringar på väg.

Dahlgren & Partners erbjuder hjälp inom samtliga våra erfarenhetsområden, innebärande:

  • Upprättande av interna regelverk, såsom styrelsens och VD:s riktlinjer eller instruktioner
  • Hjälp vid framtagande av eller översyn av produkter och allt produktmaterial som ska tas fram i form av försäkringsvillkor, förköpsinformation, försäkringsbesked och webbtexter
  • Kontakter med tillsynsmyndigheten (Finansinspektionen)
  • Framtagande av distributionsavtal såsom avtal mellan försäkringsbolag och förmedlare, valcentraler och gruppföreträdare
  •  Tillhandahållande av tjänster såsom compliance och förhindrande av penningtvätt

Kontakta oss