Hovrätten över Skåne och Blekinge har i mål nr T 2069-14 (”Connecta-målet”) slagit fast att förmedlarens ansvarsförsäkring inte gällde för de i målet framställda skadeståndsanspråk, eftersom det i det skadegörande fallet i fråga inte hade funnits någon avsikt hos förmedlaren att förmedla verkliga försäkringar. Någon försäkringsförmedling har därför objektivt sett inte ägt rum, enligt hovrätten.

Målet gällde 34 personers anspråk på ersättning från Connectas ansvarsförsäkring, som meddelats av Länsförsäkringar. De 34 personerna hade vid möten med en anställd på Connecta förmåtts att investera i en finansiell produkt. I själva verket fanns dock ingen finansiell produkt, och den anställde behöll själv de pengar som kunderna betalade in.

För att ansvar ska kunna utkrävas ur ansvarsförsäkring gäller att ska ha skadan uppkommit vid försäkringsförmedling. Hovrätten fann alltså, till skillnad från tingsrätten, att det inte hade varit fråga om försäkringsförmedling sett ur ett objektivt perspektiv, och undanröjde därmed tingsrättens dom. De 34 privatpersonerna kunde därför inte heller utfå ersättning från ansvarsförsäkringen.