Det händer att tingsrätten och Högsta domstolen kommer till samma slut och att således Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom fastställer tingsrättens dom. I det här fallet hoppas jag att så kommer att ske.

Enligt min mening har hovrätten tillämpat någon slags naturlära när man slagit fast att det inte varit fråga om försäkringsförmedling och att ansvarsförsäkringen därmed inte ska gälla.

Möjligen är det så att hovrätten som så många andra fastnat i ordet ”försäkringsförmedling” i tron att det måste vara fråga om en verksamhet som avser förmedling av försäkring för att lagen ska vara tillämplig.

Så är dock inte fallet. Även en verksamhet där någon faktisk försäkringsförmedling inte ägt rum men där rådgivning i någon form med anknytning till försäkring skett kan vara att betrakta som försäkringsförmedling.

Vad som är försäkringsförmedling går därmed inte att objektivt fastställa utan är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Om kunderna hade befogad anledning att tro att det var fråga om försäkringsförmedling så bör verksamheten bedömas såsom sådan. Se härom bl.a.  Finansinspektionensställningstagande i ärende dnr 11-12278.

Här kan konstateras att den aktuelle försäkringsförmedlaren falskeligen utfärdat ett investeringsbevis som bland annat innehåller ordet kapitalförsäkring.

Hovrätten bortser från detta då det får anses visat att någon kapitalförsäkring aldrig förmedlats och heller aldrig varit avsikten att förmedlas, d.v.s. det är i det aktuella fallet – menar hovrätten – fråga om investeringsbedrägeri och inte försäkringsförmedling.

Vad hovrätten enligt mening vid ett sådant resonemang missar är att ansvarsförsäkring som täcker både uppsåtligt och vårdlöst beteende av försäkringsförmedlaren är ett lagstadgat krav.

Ansvarsförsäkringen ska med andra ord täcka även sådan skada som försäkringsförmedlaren uppsåtligen åsamkar annan. Denna vidsträckta omfattning är såvitt jag vet unik, vilket föranleder mig att tro Högsta domstolen – om fallet kommer under dess prövning – kommer att ändra hovrättens domslut.

/Magnus Dahlgren