Svea Hovrätt har i mål nr T 4408-14 dömt ett bolag verksamt inom finansiell rådgivning att betala en halv miljon kronor i skadestånd efter att ha gett rådet till en man att investera i ett investeringscertifikat som senare blev värdelöst.

Den rättsliga frågan var om investeringsrådgivning kring och förmedling av investeringscertifikat inom ramen för den samtidigt förmedlade kapitalförsäkringen utgjorde försäkringsförmedling. Hovrätten konstaterar att definitionen av försäkringsförmedling är mycket vid och fäste avseende vid konsumentskyddsperspektivet samt slog fast det varit fråga om försäkringsförmedling. Skadestånd ska utgå eftersom bolaget agerat vårdslöst då investeringsrådgivning inneburit att ett betydande belopp placerats i en produkt med hög risk och bolaget hade agerat oaktsamt genom att rekommendera en lösning som inte varit lämplig samt dessutom inte hade upplyst om de risker som varit förknippade med investeringen.

HD meddelade den 7 december 2015 prövningstillstånd.