Inom Advokatfirman Dahlgren & Partners finns erfarenhet såväl av att leda  som att utgöra funktion för compliance inom försäkringsförmedlingsbolag. Vi har därmed mycket god förståelse för verksamheten och kan tillhandahålla all sorts juridisk hjälp till er.

-          Avtal, tvister m.m.

Vi bistår gärna med avtalsskrivning, avtalstolkning och hjälp med tvistlösning eller kundklagomål.

-          Bolagsjuridik, formalia, styrelsearbete

Vi kan hjälpa till med bolagsjuridik och formalia och har flerårig erfarenhet av styrelsearbete i såväl livförsäkringsbolag som försäkringsförmedlingsbolag.

-          Tolka och uttala oss om gällande rätt och framtida regler

Självklart hjälper vi er att tolka nuvarande och framtida regelverk och lämnar rättsutlåtanden.

-          Regelefterlevnad / Compliance

Vi åtar oss uppdrag där vi utgör funktion för compliance och kan bistå er med all regelefterlevnad. Vi har stor erfarenhet av att ta fram interna riktlinjer och policies i skiftande frågor som:

·         arbetsordning för styrelsen,

·         styrelsen instruktion för vd:s arbete,

·         riktlinjer för intern styrning och kontroll,

·         regelefterlevnad,

·         åtgärder mot penningtvätt,

·         efterlevnad av personuppgiftslagen,

·         hantering av intressekonflikter,

·         utläggning av verksamhet,

·         hantering av kundklagomål osv.

Vi kan tillhandahålla analys av compliancerisker, kontroller av regelefterlevnad, löpande information om nytt regelverk och hjälp med implementering av nya regler, löpande avrapportering av compliancerisker med lämpligt tidsintervall m.m.  Vi arbetar gärna nära styrelsen eller ledningen, då vi är övertygade om att man då får det smidigaste och bäst fungerande arbetet med regelefterlevnad. Vi tror också mycket på att inte krångla till det i onödan utan att vill hjälp er med att få regelverket att fungera väl i just er verksamhet!