Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen

Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen

Den 17 maj publicerade FI en ny tillsyns- och riskrapport som gäller försäkringsområdet. Rapporten ”Tillsynen av försäkringsföretagen” belyser vissa risker som FI arbetar utifrån. En av dessa risker är den intressekonflikt i hur ledningen i ett ömsesidigt drivet försäkringsföretag hanterar det riskkapital som försäkringstagarna tillhandahåller, och hur ett eventuellt överskott fördelas dem emellan. 

Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2016:8 om ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. Svensk Försäkring välkomnar på det stora hela penningtvättsutredningens förslag och anser att effektiva och riskbaserade åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering kan leda till ökat förtroende för försäkringsbranschen.

Uppdatering om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD)

Uppdatering om försäkringsdistributionsdirektivet (IDD)

Europeiska rådet antog IDD (dir nr 2016/97/EC) den 14 december 2015. Direktivet syftar till att förbättra konsumentskyddet vid försäljning av försäkringsprodukter genom att åstadkomma ett större urval av produkter samt bättre och säkrare information och konkurrens mellan olika förmedlare. IDD gäller även för försäkringsbolag, exempelvis vid förmedling genom internet.

Solvens II

Solvens II

Solvens II har till slut trätt i kraft, den 1 januari 2016. I huvudsak genom ändringar i försäkringsrörelselagen (FRL) samt genom föreskrifter från Finansinspektionen.

Solvens II-direktivet medför förändrade kapitalkrav för försäkringsföretagen, tydligare krav på företagsstyrning och riskhantering, förändrade regler för tillsynsprocesserna, betydligt mer omfattande krav på rapportering och offentliggörande av information.

Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD)

Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD)

Europeiska rådet antog slutgiltig version av IDD den 14 december 2015. Medlemsstaterna har nu två år på sig att genomföra direktivet, som därmed ska träda ikraft nationellt senast vid årsskiftet 2017/2018. Än så länge har ingen svensk offentlig utredning tillsatts.