Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i mål nr T 7293-13 vid Svea Hovrätt (”Mattson-målet”), som stakar ut gränserna mellan investeringsrådgivning och försäkringsförmedling.

Även ett liknande mål (T 2069-14 vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, ”Connecta-målet”) kan vara på väg upp till HD. Målet rör frågan om under vilka förutsättningar investeringsbedrägeri kan förenas med försäkringsförmedling.

I Mattsson-målet vägrade LF att utge ansvarsförsäkringsersättning under förmenande att det var fråga om investeringsrådgivning och inte försäkringsförmedling. Ostridigt var dock att rådgivningen mynnat ut i att en kapitalförsäkring tecknades. Hovrätten fann att det därmed var fråga om försäkringsförmedling.

I Connecta-målet vann LF i hovrätten med motiveringen att det var fråga om investeringsbedrägeri och inte försäkringsförmedling. Hovrätten fann att eftersom bedragaren, som utgav sig för att vara försäkringsförmedlare och även verkade som sådan i andra sammanhang, aldrig haft för avsikt att teckna någon försäkring så kunde det inte vara fråga om försäkringsförmedling. Vad kunderna hade anledning att anta saknade betydelse.

Om LF slutligen skulle vinna Mattsson-målet kommer förmedling av depåförsäkring inte att omfattas av förmedlares försäkring.

Om LF slutligen vinner Connecta-målet kommer vissa bedrägerier att omfattas men inte alla. Det avgörande synes då vara om försäkringsförmedlaren från början haft för avsikt att bedra kunden eller om den brottliga avsikten tillkommit i efterhand. Tecknar försäkringsförmedlaren en försäkring men behåller premien omfattas handlingen av ansvarsförsäkringen, men utställer han falskt försäkringsbevis omfattas handlingen inte av ansvarsförsäkringen.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv