Den 17 maj publicerade FI en ny tillsyns- och riskrapport som gäller försäkringsområdet. Rapporten ”Tillsynen av försäkringsföretagen” belyser vissa risker som FI arbetar utifrån.

En av de risker som har uppmärksammats är den intressekonflikt som kan uppstå vid hantering av det riskkapital som försäkringstagarna tillhandahåller i ett ömsesidigt drivet försäkringsföretag, samt hur ett eventuellt överskott ska fördelas dem emellan enligt kontributionsprincipen. Hur ägare och ledning hanterar dessa intressekonflikter är en viktig fråga i FI:s tillsyn. Enligt kontributionsprincipen ska försäkringsföretag fördela överskott på ett rättsvist sätt mellan försäkringstagarna. FI anser att vad som utgör en rättvis fördelning inte är en enkel fråga att avgöra, dessutom finns begränsad vägledning för hur principen ska tillämpas. FI har uppmärksammat brister både vad gäller försäkringsföretagens praktiska hantering av överskott, i deras interna riktlinjer och i informationen till kunderna om överskottshanteringen. FI anser att det krävs tydliga riktlinjer och tydlig information om hur fördelningen går till för att kunden ska kunna avgöra om överskottshanteringen är rättvis och för att FI ska kunna kontrollera om företaget följer de principer som gäller för hanteringen. FI kommer genom tillsyn verka för att företagen tydliggör sina rutiner, ökar sin transparens och förbättrar informationen till kunderna. FI anser att de centrala frågor som företagen bör adressera i sin överskottshantering är:

-        Vilka överskott är det som bäst fördelas i enlighet med kontributionsprincipen?

-        Till vem och hur ska överskottet fördelas?

-        När bör företagen fördela överskottet?

En annan fråga FI fokuserar på är den solvensrisk som följer av lågränteläget. Livförsäkringsföretagen har åtaganden i form av pensionsutfästelser med lång löptid. Genom att skulderna ofta har en längre genomsnittlig löptid än de räntebärande tillgångarna, som avser att täcka skulderna, riskerar företagen insolvens. Att hantera denna problematik är en viktig del i FI:s tillsyn.

FI anser vidare försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar (sk. Orsa) är bristfälliga. FI anser att dessa bedömningar utgör en central del i ett företags styrning vilket innebär att brister i dessa kan leda till risker för försäkringstagarna. FI ser att förbättringar skett men att brister kvarstår i företagens framåtblickande bedömning av de egna riskerna. FI poängterar att företagen ska utgå från den egna verksamhetens riskprofil, och att det i Orsan ska finnas en tydlig koppling mellan riskprofilen och solvensbedömningen.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv