3.jpg

I EU-direktivet om försäkringsdistribution (EU 2016/97), fortsättningsvis kallat IDD, ställs utökade krav på försäkringsdistributörer. I Sverige kommer direktivet att införlivas genom en ny försäkringsdistributionslag (FDL). Finansdepartementets departementspromemoria gällande förslag till en ny lag om försäkringsdistribution (IDD) har nu kommit. (Ds 2017:17)

Definitionerna och tillämpningsområdet

För mer information om IDD vänligen kontakta:

Carl Johan Rundquist
Jur. kand. / Senior Associate

Tel: +46 708 93 70 34
carljohan.rundquist@dlaw.se

Önskar du istället bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.

Liksom i nuvarande lag om försäkringsförmedling (FfmL) ska det utgöra försäkringsdistribution enligt IDD att ge råd om, föreslå, förbereda, ingå, bistå vid förvaltning av eller fullgöra försäkringsavtal. Till detta kommer dock att det även ska betraktas som försäkringsdistribution att på en webbplats eller liknande medier tillhandahålla information om ett eller flera försäkringsavtal enligt kriterier som kunden väljer på webbplatsen. Detsamma gäller att tillhandahålla rangordningslistor eller pris- och produktjämförelser över försäkringsprodukter – i samtliga fall dock under förutsättning att kunden i anslutning till denna information kan ingå ett försäkringsavtal.  

Med försäkringsförmedlare avses varje fysisk eller juridisk person som mot ersättning bedriver försäkringsdistribution, dock med undantag för försäkringsbolag eller anställda på försäkringsbolag och inte heller förmedlare som bedriver förmedlingen som sidoverksamhet. 

Med försäkringsdistributör avses däremot alla försäkringsförmedlare, alla förmedlare som bedriver förmedlingen som sidoverksamhet (nedan kallade ”sidoförmedlare”) och alla försäkringsföretag

IDD, och svenska FDL, kommer alltså reglera distribution av försäkring oavsett om den sker via en försäkringsförmedlare, en sidoförmedlare eller ett försäkringsföretag.  

Självklart kommer fortfarande undantag från direktivets och lagens tillämpningsområde att gälla, helt likt dagens. IDD gäller inte sådan försäkringsförmedling som sker som sidoverksamhet om förmedlingen endast avser försäkringar som kompletterar en vara eller tjänst och täcker risker för fel, förlust eller skada på varor, bagage och andra reserisker m.m. samt premien understiger 600 Euro/år. I tillägg till dagens regler gäller en premie om 200 Euro/år om tjänstens varaktighet inte är länge än 3 månader.

Uppförandekrav för alla distributörer

Försäkringsdistributörer ska alltid agera hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med sina kunders bästa intresse. All information som ges ska vara opartisk, tydlig och inte vilseledande. Det ska tydligt framgå när det är fråga om marknadsföringsmaterial. Försäkringsdistributörer ska inte erhålla ersättning eller bedöma anställdas prestationer så att det strider mot kravet på att agera enligt kundens bästa. Inga incitament får finnas att rekommendera en kund en viss produkt när distributören har möjlighet att erbjuda en annan produkt som bättre skulle motsvara kundens behov. 

Informationskrav

Olika informationskrav gäller enligt IDD beroende på om aktören är förmedlare, sidoförmedlare, försäkringsföretag, är en distributör som ger råd eller är en förmedlare eller ett försäkringsföretag som distribuerar en försäkringsbaserad investeringsprodukt (s.k. IBIP). Som ett exempel på olikheter i kraven kan nämnas följande: 

·       Alla distributörer ska, på grundval av de uppgifter som erhållits från kunden, specificera kundens krav och behov och ge kunden objektiv information om försäkringen innan försäkringsavtal ingås 

·       Alla distributörer som tillhandahåller rådgivning ska ge kunden en personlig rekommendation med förklaring om varför produkten bäst svarar mot kundens krav och behov 

·       En distributör som är förmedlare eller försäkringsföretag och som distribuerar en IBIP ska, om rådgivning inte sker, inhämta vissa upplysningar från kunden och göra en passandebedömning eller utfärda en varning, alternativt, om kunden inte lämnar eller lämnar otillräckliga upplysningar, meddela kunden att en passandebedömning inte kan göras 

·       För en distributör som är förmedlare eller försäkringsföretag och som distribuerar en IBIP tillhandahåller rådgivning gäller ett utvidgat informationskrav. Detsamma gäller den som distribuerar pensionsförsäkring.

Ersättningen

Allmänt gäller att en försäkringsdistributör inte får ta emot ersättning av annan ä kunden om ersättningen kan motverka en god försäkringsdistributionsstandard.

 En försäkringsförmedlare som lämnar rådgivning utifrån en opartisk och personlig prognos får inte ta emot och behålla ersättning från annan än kund.

Vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter gäller att ersättning bara får tas emot om den inte har någon negativ inverkan på tjänsten eller försäkringsprodukten och ersättningen ges i kundens intresse.

Investeringsrådgivning enligt MiFID är inte försäkringsdistribution

Investeringsrådgivning enligt MiFID är inte att anse som försäkringsdistribution. Det här innebär att förmedlare som ägnar sig åt sådan verksamhet måste ha dubbla tillstånd eller verka som ombud för någon som har sådant värdepapperstillstånd.