Syftet med direktivet är att säkerställa god företagsstyrning, tillhandahållande av information till pensionsplanernas medlemmar samt att skapa transparens och trygghet.

Det är ett minimiharmoniseringsdirektiv vilket innebär att regeringen kan lägga till ytterligare regler enligt så kallad gold-plating.

Tjänstepensionsinstitut bör vara helt åtskilda från uppdragsgivande företag och uppfylla vissa minimikrav vad gäller aktsamhet.

Tekniska avsättningar bör göras enligt erkända aktuariella metoder och bestyrkas av aktuarie.

magnus.jpeg

För mer information om IORP II vänligen kontakta:

Magnus Dahlgren
Advokat, Partner

Tel: +46 708 34 72 82
magnus@dlaw.se

ÖNSKAR DU ISTÄLLET BLI KONTAKTAD AV OSS? FYLL I FORMULÄRET NEDAN.

Krav på företagsstyrning skall finnas för tjänstepensionsinstituten. Kraven ska stå i proportion till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos tjänstepensionsinstitutets verksamhet. Bland funktionerna ska återfinnas en riskhanteringsfunktion, en internrevisionsfunktion och en aktuariefunktion.

Ledningspersonerna bör kollektivt vara lämpliga och inneha adekvata kunskaper och erfarenheter.

Tjänstepensionsinstituten bör åtminstone vart tredje år se över sin investeringspolicy.

Tjänstepensionsinstituten bör ha rätt att helt eller delvis utkontraktera sin verksamhet.

De tjänstepensionsinstitut som har färre än 100 medlemmar kan få lättnader i regelverket.

Övergångstiden kan som längst sträcka sig till den 31 december 2022.

Det nya regelverket kan komma att påverka verksamhetens struktur, kapitalkrav, interna kontroller m.m. Dahlgren & Partners kan bistå med hjälp i arbetet för att säkerställa implementeringen av IORP II.