Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, det så kallade IORP II-direktivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut).

Direktivet innehåller bland annat bestämmelser om information till förmånstagare, värdering av pensionsförmåner, investeringsregler, kapitalkrav, utkontraktering och gränsöverskridande verksamhet. Det innehåller också nya krav på företagsstyrning och nyckelfunktioner. Direktivet berör pensionsstiftelser samt livförsäkringsföretag och understödsföreningar som tillhandahåller tjänstepensionsförmåner.

magnus.jpeg

För mer information om IORP II vänligen kontakta:

Magnus Dahlgren
Advokat, Partner

Tel: +46 708 34 72 82
magnus@dlaw.se

ÖNSKAR DU ISTÄLLET BLI KONTAKTAD AV OSS? FYLL I FORMULÄRET NEDAN.

Dagens svenska regler för tjänstepensionsinstitut har sin grund i första tjänstepensionsdirektivet, IORP I 2004.  Den svenske lagstiftaren valde då att använda möjligheten att bedriva tjänstepensionsverksamhet i försäkringsföretag, förutsatt att tjänstepensionsinstitutet håller skuldtäckningstillgångar avseende tjänstepensionsförsäkringar åtskilda från den övriga livförsäkringsverksamheten. Nuvarande övergångsreglering för tjänstepensionsverksamhet innebär främst att livförsäkringsföretag kan fortsätta att tillämpa de äldre reglerna om försäkringstekniska avsättningar, skuldtäckning, kapitalkrav och rapportering till och med den 31 december 2019. Övergångsregleringen infördes i svensk rätt för att livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet skulle kunna invänta det kommande regelverket enligt IORP II.Krav på företagsstyrning skall finnas för tjänstepensionsinstituten. Kraven ska stå i proportion till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos tjänstepensionsinstitutets verksamhet. Bland funktionerna ska återfinnas en riskhanteringsfunktion, en internrevisionsfunktion och en aktuariefunktion.

Dahlgren & Partners kan bistå i arbetet för att säkerställa implementeringen av IORP II.