Patric Thomssons promemoria Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

I denna promemoria föreslås regler som ger understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor möjlighet att kunna fortsätta med sin nuvarande verksamhet genom att omvandlas till försäkringsföreningar som är undantagna från delar av det regelverk som gäller för försäkringsföretag. I de delar där sådana undantag beviljas eller föreskrivs ska de omvandlade understödsföreningarna istället tillämpa särskilt anpassad alternativ reglering. För de aktuella understödsföreningarna ska det även finnas möjlighet att kunna ansöka om att få tillämpa den nuvarande särregleringen för små försäkringsföretag, liksom möjlighet att omvandlas till en försäkringsförening utan några särskilda undantag. Det ska dessutom finnas särskilda undantagsmöjligheter för verksamhet som avser vissa särskilda former av begravningsförsäkringar. Det föreslås inga särskilda likvidations- eller ombildningsregler för understödsföreningar som vill upphöra med sin försäkringsverksamhet och i samband med detta ombildas till någon annan associationsform än försäkringsförening, t.ex. till en ideell förening, en stiftelse eller en ekonomisk förening.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Ta del av promemorian Här.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Finansdepartementet har författat en promemoria om ny reglering för tjänstepensionsföretag med anledning av IORP II. Promemorian publicerades på regeringens hemsida den 4 juli 2018 med följande samanfattning:

"I promemorian föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. Alla försäkringsföretag och tjänstepensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag." 

För att läsa promemorian i sin helhet, klicka på länken nedan:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/07/en-ny-reglering-for-tjanstepensionsforetag/ 

Regeringens proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution

Idag publicerades Regeringens proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution på regeringens hemsida.

Dahlgren & Partners tillhandahåller juridiska analyser och diverse affärsjuridisk rådgivning med anledning av den nya försäkringsdistributionslagen.

Vill du läsa propositionen i sin helhet kan du klicka på länken nedan:

http://www.regeringen.se/4988b5/contentassets/757c236c9acb4b1f83ce9cdcd02ae62f/en-ny-lag-om-forsakringsdistribution-prop.-201718216.pdf

System för visselblåsning från Dahlgren & Partners

System för visselblåsning från Dahlgren & Partners

Advokatfirma Dahlgren & Partners lanserar ett nytt system för visselblåsning.

Det finns idag flertalet rapporteringskrav, i lag eller annan föreskrift, för att upptäcka allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på ett företag. Du som arbetsgivare behöver därför ett ändmålsenligt system som hjälper dig att utreda och åtgärda eventuella problem samtidigt som du skyddar den anställde. 

Med Dahlgren & Partners system för visselblåsning säkerställer du att det på ditt företag finns etablerade rutiner för professionell och konsekvent handläggning av ärenden som gäller missförhållanden på arbetsplatsen. 

Läs mer på dlaw.se/whistleblowing

Magnus Dahlgrens remissvar på promemoria gällande premiepensionssystemet

Magnus Dahlgrens remissvar på promemoria gällande premiepensionssystemet

Finansdepartementet

Finansmarknadsavdelningen

Yttrande

2018-02-16

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

1       Yttrande

Advokatfirma Dahlgren & Partners får härmed avge följande yttrande angående rubricerat.

2       Allmänt om förslaget

Dahlgren & Partners välkomnar förslaget och finner det i stort bra.

3       Våra synpunkter

A.      Dahlgren & Partners anser att det bör utredas om inte de fonder som erbjuds på fondtorget kan begränsas till sådana som förvaltas av svenska förvaltare. Enligt vårt förmenande vore det av stort värde om Finansinspektionen skulle kunna vara tillsynsmyndighet för alla fonder på fondtorget.

Vi menar att det finns EU praxis som tyder på att den fria rörligheten kan sättas ur spel när det som nu handlar om lagfästa obligatoriska system.

B.      Dahlgren& Partners anser att det är felaktigt att kräva att varje fond skall ha ett visst externt kapital. Sådant krav skall i stället sättas på förvaltarnivå. Det måste vara fritt för förvaltare att avgöra vilka fonder som ska erbjudas inom premiepensionssystemet.

Magnus Dahlgren  

Advokat

 

Se promemorian: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/12/ett-tryggt-och-mer-hallbart-premiepensionssystem/

http://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-av-promemorian-ett-tryggt-och-mer-hallbart-premiepensionssystem/

Anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket

Anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket

Fram t.o.m. fredagen den 2 februari kl. 18 ska de flesta juridiska personerna och juridiska konstruktionerna anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket på deras hemsida.

Registreringen ska ske med bakgrund av nya regler som härrör från Penningtvättslagstiftning; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG antogs under år 2015.

Dessa nya regler kräver att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet med lagen om registrering av verkliga huvudmän är bland annat att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner.

I svenska lagtext har detta införts som laglig skyldighet i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Enligt lagens övergångsbestämmelser ska det rapporterats in verkliga huvudmän senast sex månader efter lagens ikraftträdande (dvs. 1 februari). Bolagsverket har rätt att utdöma vite som även prövas av Bolagsverket.

Observera att detta måste göras elektroniskt om inte dispens har beviljats.

Dahlgren & Partners kan bistå vid en utredning om, eller second opinion om, vem/vilka som ska utgöra den juridiska personens/konstruktionens verkliga huvudman/huvudmän och således anmälas in till Bolagsverket.

Insurance Distribution Directive: Commission proposes to put back application date by seven months

The European Commission has today proposed, exceptionally, to push back the application date of the Insurance Distribution Directive (IDD) by seven months to 1 October 2018. The European Parliament and 16 Member States have requested such a postponement. Despite the transposition period foreseen and the fact that the date of entry into application was well known to stakeholders, it appears that some insurance distributors, especially smaller ones, are not yet fully ready for the new rules. In order to align the application dates, the Commission is also proposing to postpone the application of two IDD Delegated Regulations to 1 October. Member States are still required to transpose IDD into national law by the original date, 23 February 2018.

The Insurance Distribution Directive regulates the way insurance products are sold, including across borders. It sets out the information that consumers should receive before they sign an insurance contract. It also imposes conduct of business and transparency rules on distributors. The Commission also adopted two Delegated Regulations under the IDD in September 2017. They lay out rules on product oversight and governance, on information requirements and conduct of business rules for the distribution of insurance-based investment products.

The European Parliament and the Council will need to agree on the new application date in an accelerated legislative procedure.

For more information please see DG FISMA's website(For more information: Vanessa Mock – Tel.: +32 229 56194; Letizia Lupini - Tel.: +32 229 51958)

http://europa.eu/rapid/midday-express.htm?locale=EN