Efterlängtade avgöranden i Connectamålet & Mattssonmålet - Kommentar av Magnus Dahlgren

HD har nu äntligen slagit fast det slut vartill EU-domstolen kom fram till för över ett år sedan. Jag har länge hävdat den tes som domarna bygger på nämligen att begreppet försäkringsförmedling är vitt och omfattar t ex även de transaktioner som sker inom ramen för en kapitalförsäkring. Till och med om en kapitalförsäkring inte skulle finnas men det framstått så för investeraren är det fråga om försäkringsförmedling. Domarna är principiellt viktiga för många som lidit skada av försumliga försäkringsförmedlare.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

Förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag. Föreskrifterna genomför delar av andra tjänstepensionsdirektivet (EU 2016/2341) och kompletterar regleringen med nationella tillägg.

Föreskriftsförslaget innehåller regler om hur företagen ska beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och riskkänsliga kapitalkrav. Det innehåller också bestämmelser om tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för företagsstyrning och investeringar, liksom om den information som företagen ska lämna bland annat till de försäkrade. Vidare föreslår FI nya föreskrifter och allmänna råd om rapportering och redovisning.

Som en följd av de nya föreskrifterna föreslår FI att vissa ändringar också ska göras i befintliga föreskrifter om information och rapportering som gäller för försäkringsföretag. De föreskrifter om redovisning som i dag gäller för försäkringsföretag ska också upphävas och ersättas av nya föreskrifter.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 december 2019.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

Lagrådsremiss - Skatteregler för tjänstepensionsföretag

I denna lagrådsremiss föreslås att tjänstepensionsföretag samt svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen (1999:1229).

I lagrådsremissen föreslås även att tjänstepensionsföretag skatterättsligt likställs med försäkringsföretag, att ömsesidiga tjänstepensionsbolag likställs med ömsesidiga försäkringsföretag och att tjänstepensionsföreningar – i likhet med vad som gäller för försäkringsföreningar – likställs med ekonomiska föreningar.

En försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag föreslås vidare inkomstskatterättsligt kunna klassificeras som en pensionsförsäkring. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2019.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

Effektivare återköps- och flytträtt för försäkringssparande

Den 29 maj publicerades regeringens proposition 2018/19:124 - En effektivare flytträtt av försäkringssparande. 


I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar. För analys och frågor om propositionen kan ni kontakta oss på D&P. 


IORP II-utbildning

Den 17 september 2019 håller Carl Johan Rundquist och Magnus Dahlgren från D&P en kurs om IORP II - Uppdatering kring tjänstepensionsdirektivet. Anmäl dig nu och ta chansen att ta del av deras erfarenhet och kunskap.

Lagrådsremisser med anledning av IORP II

Den 17 maj 2019 publicerades två lagrådsremisser som innehåller förslag för genomförandet av EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). Den ena lagrådsremissen innefattar en helt ny reglering för tjänstepensionsföretag. Den andra lagrådsremissen innebär nya regler för pensionsstiftelser. De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 december 2019.


För mer information, eller biträde vid frågor, om lagrådsremissen, IORP II och den svenska implementeringen kan ni med fördel kontakta Dahlgren & Partners.

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Många av våra klienter har efterfrågat lagrådsremissen avseende en effektivare flytträtt. Den 4 april 2019 offentliggjordes lagrådsremissen. I lagrådsremissen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar.

I lagrådsremissen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar. I syfte att effektivisera den lagstadgade flytträtten föreslås  tydligare regler i försäkringsrörelselagen (2010:2043) om vilka kostnader försäkringsföretag ska få beakta när de fastställer avgifter vid återköp och flytt.

Det förtydligas att avgiften får avse försäkringsföretagets direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköp eller flyttar, beräknade för försäkringar av samma slag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om vilka kostnader som ska anses som direkta och som därigenom får beaktas när avgifterna fastställs. Vidare klargörs att försäkringsföretag får ta ut avgifter för att täcka sådana kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta försäkringen eller den försäkring vars sparkapital flyttats. Det föreslås även att det inte ska anses finnas några kvarstående anskaffningskostnader efter tio år från det att försäkringsavtalet ingicks. Ändringarna i försäkringsrörelselagen berör sådana försäkringar som omfattas av den civilrättsliga återköps- eller flytträtten enligt försäkringsavtalslagen (2005:104), dvs. individuell personförsäkring med sparmoment.

Det föreslås vidare att det i inkomstskattelagen (1999:1229) klargörs att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad, utan några beskattningskonsekvenser. En sådan flytt ska även kunna ske under en pågående utbetalning av pension, men några pensionsutbetalningar får inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen. Det nuvarande kravet på att den mottagande pensionsförsäkringen ska vara nytecknad föreslås slopas. Detsamma gäller kravet på att den mottagande försäkringen ska vara tecknad av försäkringstagaren i den ursprungliga försäkringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Patric Thomssons promemoria Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

I denna promemoria föreslås regler som ger understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor möjlighet att kunna fortsätta med sin nuvarande verksamhet genom att omvandlas till försäkringsföreningar som är undantagna från delar av det regelverk som gäller för försäkringsföretag. I de delar där sådana undantag beviljas eller föreskrivs ska de omvandlade understödsföreningarna istället tillämpa särskilt anpassad alternativ reglering. För de aktuella understödsföreningarna ska det även finnas möjlighet att kunna ansöka om att få tillämpa den nuvarande särregleringen för små försäkringsföretag, liksom möjlighet att omvandlas till en försäkringsförening utan några särskilda undantag. Det ska dessutom finnas särskilda undantagsmöjligheter för verksamhet som avser vissa särskilda former av begravningsförsäkringar. Det föreslås inga särskilda likvidations- eller ombildningsregler för understödsföreningar som vill upphöra med sin försäkringsverksamhet och i samband med detta ombildas till någon annan associationsform än försäkringsförening, t.ex. till en ideell förening, en stiftelse eller en ekonomisk förening.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Ta del av promemorian Här.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Finansdepartementet har författat en promemoria om ny reglering för tjänstepensionsföretag med anledning av IORP II. Promemorian publicerades på regeringens hemsida den 4 juli 2018 med följande samanfattning:

"I promemorian föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. Alla försäkringsföretag och tjänstepensionskassor som uppfyller vissa krav ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag." 

För att läsa promemorian i sin helhet, klicka på länken nedan:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/07/en-ny-reglering-for-tjanstepensionsforetag/