Magnus Dahlgrens remissvar på promemoria gällande premiepensionssystemet

Magnus Dahlgrens remissvar på promemoria gällande premiepensionssystemet

Finansdepartementet

Finansmarknadsavdelningen

Yttrande

2018-02-16

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

1       Yttrande

Advokatfirma Dahlgren & Partners får härmed avge följande yttrande angående rubricerat.

2       Allmänt om förslaget

Dahlgren & Partners välkomnar förslaget och finner det i stort bra.

3       Våra synpunkter

A.      Dahlgren & Partners anser att det bör utredas om inte de fonder som erbjuds på fondtorget kan begränsas till sådana som förvaltas av svenska förvaltare. Enligt vårt förmenande vore det av stort värde om Finansinspektionen skulle kunna vara tillsynsmyndighet för alla fonder på fondtorget.

Vi menar att det finns EU praxis som tyder på att den fria rörligheten kan sättas ur spel när det som nu handlar om lagfästa obligatoriska system.

B.      Dahlgren& Partners anser att det är felaktigt att kräva att varje fond skall ha ett visst externt kapital. Sådant krav skall i stället sättas på förvaltarnivå. Det måste vara fritt för förvaltare att avgöra vilka fonder som ska erbjudas inom premiepensionssystemet.

Magnus Dahlgren  

Advokat

 

Se promemorian: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/12/ett-tryggt-och-mer-hallbart-premiepensionssystem/

http://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-av-promemorian-ett-tryggt-och-mer-hallbart-premiepensionssystem/

Anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket

Anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket

Fram t.o.m. fredagen den 2 februari kl. 18 ska de flesta juridiska personerna och juridiska konstruktionerna anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket på deras hemsida.

Registreringen ska ske med bakgrund av nya regler som härrör från Penningtvättslagstiftning; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG antogs under år 2015.

Dessa nya regler kräver att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet med lagen om registrering av verkliga huvudmän är bland annat att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner.

I svenska lagtext har detta införts som laglig skyldighet i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Enligt lagens övergångsbestämmelser ska det rapporterats in verkliga huvudmän senast sex månader efter lagens ikraftträdande (dvs. 1 februari). Bolagsverket har rätt att utdöma vite som även prövas av Bolagsverket.

Observera att detta måste göras elektroniskt om inte dispens har beviljats.

Dahlgren & Partners kan bistå vid en utredning om, eller second opinion om, vem/vilka som ska utgöra den juridiska personens/konstruktionens verkliga huvudman/huvudmän och således anmälas in till Bolagsverket.

Insurance Distribution Directive: Commission proposes to put back application date by seven months

The European Commission has today proposed, exceptionally, to push back the application date of the Insurance Distribution Directive (IDD) by seven months to 1 October 2018. The European Parliament and 16 Member States have requested such a postponement. Despite the transposition period foreseen and the fact that the date of entry into application was well known to stakeholders, it appears that some insurance distributors, especially smaller ones, are not yet fully ready for the new rules. In order to align the application dates, the Commission is also proposing to postpone the application of two IDD Delegated Regulations to 1 October. Member States are still required to transpose IDD into national law by the original date, 23 February 2018.

The Insurance Distribution Directive regulates the way insurance products are sold, including across borders. It sets out the information that consumers should receive before they sign an insurance contract. It also imposes conduct of business and transparency rules on distributors. The Commission also adopted two Delegated Regulations under the IDD in September 2017. They lay out rules on product oversight and governance, on information requirements and conduct of business rules for the distribution of insurance-based investment products.

The European Parliament and the Council will need to agree on the new application date in an accelerated legislative procedure.

For more information please see DG FISMA's website(For more information: Vanessa Mock – Tel.: +32 229 56194; Letizia Lupini - Tel.: +32 229 51958)

http://europa.eu/rapid/midday-express.htm?locale=EN

Krönika av Magnus Dahlgren i Pensioner & Förmåner

Krönika av Magnus Dahlgren i Pensioner & Förmåner

Den franske filosofen Montesquieu anses vara den som utvecklade den tredelade maktfördelningsläran; lagstiftande, verkställande och dömande såsom varande tre oberoende av varandra organ i syfte att upprätthålla maktbalansen i samhället. Magnus Dahlgren, anser att denna maktfördelning inte tillämpas på finansområdet.

Beslut om understödsföreningar

Beslut om understödsföreningar

Beslut om understödsföreningar
 
Riksdagen fattade den 8 november beslut i enlighet med Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU14 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.


Beslutet att bifalla Finansutskottets betänkande innebär att understödsföreningarna som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet inte behöver likvideras innan frågan om möjlig alternativ förvaltningsform utretts.


Dahlgren & Partners kommer självfallet att fortsätta bevaka frågan och vi kommer att återkomma när vi har något nytt att meddela.
 

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Dahlgren & Partners har under en längre tid försökt uppmärksamma det problem som understödsföreningar som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet står inför i och med det nya regelverket IORP II och upphävandet av den tidigare lagen för understödsföreningar.

Nätverk i livförsäkring och pension

Dahlgren & Partners är nätverksledare i Svenska Försäkringsföreningens nya nätverk i livförsäkring och pension. 

Juridiken och frågorna kring försäkringsverksamhet och -produkter är komplexa och i många avseenden inte tydligt reglerade. Branschen påverkas allt mer av nya regelverk på både nationell- och EU-nivå, och EU:s Solvens 2-regelverk har redan börjat gälla. På några få år ska flera nya regelverk implementeras.

För att möta efterfrågan på utbildning startar nu Svenska Försäkringsföreningen (SFF) ett unikt nätverk för livförsäkrings- och pensionsfrågor. Som deltagare får du verktyg för att arbeta med de nya regelverken, ett värdefullt erfarenhetsutbyte med branschkollegor och ett forum för att diskutera aktuella frågeställningar med beslutsfattare i försäkringsbranschen. Nätverket är en dynamisk mötesplats, där du genom generöst med tid för workshops kan forma din kompetensutveckling utifrån dina behov och intresseområden. Därigenom skapar du också maximal affärsnytta i din egen verksamhet.

Genom nätverket öppnas nya kontaktytor och du utökar ditt yrkesnätverk. Nätverksledarna och de inbjudna gästföreläsarna har bred kompetens, vilket gör att du som deltagare får en professionell vidareutbildning inom liv- och pensionsområdet.

Målgrupp

Nätverket vänder sig i första hand till dig som är specialist eller beslutsfattare i försäkringsbranschen, till exempel jurister, regelverksansvariga, produktutvecklare, försäkringsförmedlare och revisorer. Antalet platser är begränsat – anmäl dig redan nu!

 

Upplägg

Nätverk med utbildning och workshops. Fyra fysiska träffar under 2017/2018.

Per Nylund ansluter sig till Dahlgren & Partners

Per Nylund ansluter sig till Dahlgren & Partners

Dahlgren & Partners fortsätter att växa och cementerar sin plats som Sveriges främsta specialistbyrå inom tjänstepensioner, finansiella tjänster och arbetsrätt. Per Nylund ansluter sig till byrån som Jur.kand./Senior Associate från den 1 juni.

Nytt nyhetsbrev från Dahlgren & Partners

Nytt nyhetsbrev från Dahlgren & Partners