Krönika av Magnus Dahlgren i Pensioner & Förmåner

Krönika av Magnus Dahlgren i Pensioner & Förmåner

Den franske filosofen Montesquieu anses vara den som utvecklade den tredelade maktfördelningsläran; lagstiftande, verkställande och dömande såsom varande tre oberoende av varandra organ i syfte att upprätthålla maktbalansen i samhället. Magnus Dahlgren, anser att denna maktfördelning inte tillämpas på finansområdet.

Beslut om understödsföreningar

Beslut om understödsföreningar

Beslut om understödsföreningar
 
Riksdagen fattade den 8 november beslut i enlighet med Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU14 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.


Beslutet att bifalla Finansutskottets betänkande innebär att understödsföreningarna som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet inte behöver likvideras innan frågan om möjlig alternativ förvaltningsform utretts.


Dahlgren & Partners kommer självfallet att fortsätta bevaka frågan och vi kommer att återkomma när vi har något nytt att meddela.
 

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Dahlgren & Partners har under en längre tid försökt uppmärksamma det problem som understödsföreningar som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet står inför i och med det nya regelverket IORP II och upphävandet av den tidigare lagen för understödsföreningar.

Nätverk i livförsäkring och pension

Dahlgren & Partners är nätverksledare i Svenska Försäkringsföreningens nya nätverk i livförsäkring och pension. 

Juridiken och frågorna kring försäkringsverksamhet och -produkter är komplexa och i många avseenden inte tydligt reglerade. Branschen påverkas allt mer av nya regelverk på både nationell- och EU-nivå, och EU:s Solvens 2-regelverk har redan börjat gälla. På några få år ska flera nya regelverk implementeras.

För att möta efterfrågan på utbildning startar nu Svenska Försäkringsföreningen (SFF) ett unikt nätverk för livförsäkrings- och pensionsfrågor. Som deltagare får du verktyg för att arbeta med de nya regelverken, ett värdefullt erfarenhetsutbyte med branschkollegor och ett forum för att diskutera aktuella frågeställningar med beslutsfattare i försäkringsbranschen. Nätverket är en dynamisk mötesplats, där du genom generöst med tid för workshops kan forma din kompetensutveckling utifrån dina behov och intresseområden. Därigenom skapar du också maximal affärsnytta i din egen verksamhet.

Genom nätverket öppnas nya kontaktytor och du utökar ditt yrkesnätverk. Nätverksledarna och de inbjudna gästföreläsarna har bred kompetens, vilket gör att du som deltagare får en professionell vidareutbildning inom liv- och pensionsområdet.

Målgrupp

Nätverket vänder sig i första hand till dig som är specialist eller beslutsfattare i försäkringsbranschen, till exempel jurister, regelverksansvariga, produktutvecklare, försäkringsförmedlare och revisorer. Antalet platser är begränsat – anmäl dig redan nu!

 

Upplägg

Nätverk med utbildning och workshops. Fyra fysiska träffar under 2017/2018.

Per Nylund ansluter sig till Dahlgren & Partners

Per Nylund ansluter sig till Dahlgren & Partners

Dahlgren & Partners fortsätter att växa och cementerar sin plats som Sveriges främsta specialistbyrå inom tjänstepensioner, finansiella tjänster och arbetsrätt. Per Nylund ansluter sig till byrån som Jur.kand./Senior Associate från den 1 juni.

Nytt nyhetsbrev från Dahlgren & Partners

Nytt nyhetsbrev från Dahlgren & Partners

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Under början av år 2017 utökas firman med två nyanställda jurister. Den 1 februari börjar Lena Widman, Jur.Kand. /Senior Associate. Lena har en lång erfarenhet från arbetsrättens område, affärsjuridik samt pensions- och försäkringsjuridik.

Regeringen måste sluta misshandla understödsföreningarna - Kommentar av Magnus Dahlgren

Regeringen måste sluta misshandla understödsföreningarna - Kommentar av Magnus Dahlgren

En understödsförening är en förening för inbördes bistånd som har till ändamål, att utan affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse, meddela annan personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring.

Oftast är en understödsförening sluten till ett visst företag, en yrkesgrupp eller annan sammanslutning.

Lagen (1972:262) om understödsföreningar upphävdes den 1 april 2011. I efterhand kan detta just kännas som ett aprilskämt men tyvärr är det allting annat än roligt för de hundratals understödsföreningar som omfattades av lagen.

Upphävandet av lagen innebar att understödsföreningar efter en övergångsperiod skulle upphöra att existera antingen genom att de ombildades till försäkringsföreningar eller likviderades.

Till dags dato har ingen understödsförening ombildats till försäkringsförening.

Anledningen är att de understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet först vill invänta och se hur det europeiska regelverk (IORP 2) som ska reglera sådan verksamhet kommer att se ut och framförallt hur det kommer att implementeras i svensk lagstiftning.

IORP 2 är som andra direktiv kraftigt försenat. Först trodde man att det skulle föreligga 2015, sedan 2017 och nu verkar det som att IORP 2 inte är implementerad i svensk lagstiftning förrän tidigast 2019.

I avvaktan därpå förlängs den nuvarande övergångsregleringen.

Vad Regeringen missar är dock att långt ifrån alla understödsföreningar bedriver tjänstepensionsverksamhet. Många är väldigt små och där det understöd de tidigare gav nu mera är blott symboliska; kanske några hundralappar till begravningshjälp och liknande.

Det här är föreningar som aldrig kommer att kunna visa upp det garantikapital om ca 30 miljoner som krävs för att de ska kunna ombilda till försäkringsförening. Å andra sidan vill de inte låta sig likvideras.

Flera har funnits i hundratals år och med åren mer fått karaktär av ideella föreningar. Med tanke inte minst på de kulturhistoriska värden de besitter borde en möjlighet för dem öppnas att istället för likvidation omvandlas till just ideella föreningar.

I över 5 års tid har Regeringen kunnat ge de understödsföreningar som inte kommer att påverkas av nya regler för tjänstepensionsverksamhet besked om framtiden. Istället väljer man på grund av okunskap eller likgiltighet att ignorera dem.

Stockholm 2016-ll-03

Magnus Dahlgren

advokat