Dahlgren & Partners har under en längre tid försökt uppmärksamma det problem som understödsföreningar som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet står inför i och med det nya regelverket IORP II och upphävandet av den tidigare lagen för understödsföreningar. Dahlgren & Partners har genom framförallt Magnus Dahlgren publicerat artiklar och aktivt lyft problemet i lagstiftningsprocessen. Lösningar som Magnus Dahlgren framfört är bl.a. att ge möjligheten för understödsföreningarna som vill fortsätta bedriva sin verksamhet i en organisationsform som ideellförening.

Detta har uppmärksammats och även besvarats separat i den senaste propositionen 2017/18:3, Förlängd övergångsperiod för Understödsföreningar, där dessvärre frågan inte ansågs omfattas av propositionens lagstiftningsärende. Det konstaterades att skäl finns att överväga en alternativ reglering för understödsföreningarna som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet men att sådan reglering behöver utredas särskilt i ett eget lagstiftningsärende.

Dahlgren & Partners ansåg att detta inte var tillräckligt och kontaktade därför Finansutskottet för en sista möjlighet till åtgärd i rimlig tid.

Idag har glädjande besked kommit. Finansutskottet har nu publicerat sitt betänkande 2017/18:FiU14 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar. Förslaget går ut på att understödsföreningarna som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet ska beviljas en övergångsperiod till dess att en rak och enkel övergångslösning till annan organisationsform är utredd och klar. Beslut ska fattas den 8 november.

Förhoppningsvis väcker inte förslaget något motstånd och en alternativ reglering och övergångsperiod för understödsföreningarna ser nu allt ljusare ut.