Finansdepartementet

Finansmarknadsavdelningen

Yttrande

2018-02-16

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

1       Yttrande

Advokatfirma Dahlgren & Partners får härmed avge följande yttrande angående rubricerat.

2       Allmänt om förslaget

Dahlgren & Partners välkomnar förslaget och finner det i stort bra.

3       Våra synpunkter

A.      Dahlgren & Partners anser att det bör utredas om inte de fonder som erbjuds på fondtorget kan begränsas till sådana som förvaltas av svenska förvaltare. Enligt vårt förmenande vore det av stort värde om Finansinspektionen skulle kunna vara tillsynsmyndighet för alla fonder på fondtorget.

Vi menar att det finns EU praxis som tyder på att den fria rörligheten kan sättas ur spel när det som nu handlar om lagfästa obligatoriska system.

B.      Dahlgren& Partners anser att det är felaktigt att kräva att varje fond skall ha ett visst externt kapital. Sådant krav skall i stället sättas på förvaltarnivå. Det måste vara fritt för förvaltare att avgöra vilka fonder som ska erbjudas inom premiepensionssystemet.

Magnus Dahlgren  

Advokat

 

Se promemorian: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/12/ett-tryggt-och-mer-hallbart-premiepensionssystem/

http://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-av-promemorian-ett-tryggt-och-mer-hallbart-premiepensionssystem/