Fram t.o.m. fredagen den 2 februari kl. 18 ska de flesta juridiska personerna och juridiska konstruktionerna anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket på deras hemsida.

Registreringen ska ske med bakgrund av nya regler som härrör från Penningtvättslagstiftning; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG antogs under år 2015.

Dessa nya regler kräver att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet med lagen om registrering av verkliga huvudmän är bland annat att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner.

I svenska lagtext har detta införts som laglig skyldighet i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Enligt lagens övergångsbestämmelser ska det rapporterats in verkliga huvudmän senast sex månader efter lagens ikraftträdande (dvs. 1 februari). Bolagsverket har rätt att utdöma vite som även prövas av Bolagsverket.

Observera att detta måste göras elektroniskt om inte dispens har beviljats.

Dahlgren & Partners kan bistå vid en utredning om, eller second opinion om, vem/vilka som ska utgöra den juridiska personens/konstruktionens verkliga huvudman/huvudmän och således anmälas in till Bolagsverket.