Den 1 juli 2016 infördes en rad förändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Lagen har moderniserats i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Delvis nya regler gäller i fråga om verksamhet, organisation och kapital. Bland nyheterna nämns i propositionen (prop. 2015/16:4) bl.a. att föreningens verksamhet i ökad utsträckning kan bedrivas i ett delägt företag,  att utökade möjligheter ges att kommunicera elektroniskt med medlemmarna, möjlighet införs att anta s.k. investerande medlemmar som bidrar endast med kapital, beloppsbegränsningen när det gäller förlagsinsatser från andra än medlemmar tas bort, regler om föreningsstämma moderniseras och det blir enklare att ändra stadgarna samt att kapitalskyddet förstärks genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande enligt aktiebolagslagen. Flera av de föreslagna ändringarna omfattar även ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv

  •