Som anges på annat ställe i detta nyhetsbrev har regeringen i dagarna överlämnat en remiss om bl.a. MIFID ll till lagrådet. Remissen är på drygt 1500 sidor. Regeringen föreslår en skärpning av lagstiftningen mot dem som utger sig att tillhandahålla investeringsrådgivning på oberoende grund. I sådant fall får man inte lämna rådgivning om egna eller närståendes produkter. Det innebär ett klargörande av begreppet ”rådgivare” i förhållande till verksamheter som egentligen är försäljning. Det kan dock noteras att Sveriges konsumenter önskat att den som ”rådger” i fråga om egna produkter istället ska använda titeln ”försäljare”.


Regeringen är tveksam om man har mandat att införa en sådan ordning och är också bekymrad över att en sammanväxling kan ske av den redan i lagen om värdepappersmarknaden befintliga titeln investeringsrådgivare. Att märka är att den kommande lagstiftningen gäller värdepappersmarknaden och inte försäkring. Regeringen har dock för avsikt att i vår remittera en liknande lagstiftning vad gäller försäkringsområdet.


Insuresecs disciplinnämnd har dock redan i brev till Finansdepartementet föreslagit att det även i framtiden ska var möjligt för försäkringsförmedlare att tillhandahålla en ”opartisk och personlig analys” utan att för den skull lämna rådgivning på ”oberoende grund.”


Den här diskussionen lär fortsätta. 

 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning