Viewing entries in
Nyhetsbrev

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Under början av år 2017 utökas firman med två nyanställda jurister. Den 1 februari börjar Lena Widman, Jur.Kand. /Senior Associate. Lena har en lång erfarenhet från arbetsrättens område, affärsjuridik samt pensions- och försäkringsjuridik.

Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Från och med den 1 januari 2017 införs ett golv för statslåneräntan för avkastningsskatt, med 0,5 procent, genom SFS 2016:1237. Statslåneräntan vid avkastningsskatt på pensionsmedel ska som lägst vara 0,5 procent, vilket medför att staten har förbehållit sig att det i alla lägen ska utgå en avkastningsskatt.

Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II

Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II

Den 19 januari 2017 överlämnade finansdepartementet lagrådsremissen nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) till lagrådet. Lagrådsremissen innehåller betydande lagändringar bestående av både förändring av gällande regler och helt nya bestämmelser. 

IORP II antaget i Europaparlamentet

IORP II antaget i Europaparlamentet

Den 24 november 2016 antog Europaparlamentet IORP II med klar majoritet. I röstningen i Europaparlamentet var det 512 stycken som röstade för IORP II och endast 70 stycken som röstade mot.

Förslag på ny tjänstepensionsreglering

Förslag på ny tjänstepensionsreglering

Förslag på ny tjänstepensionsreglering skickas på remiss under hösten 2017. Förslaget bygger på det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II) och förslagen i tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande. Syftet bakom förslaget på ny tjänstepensionsreglering är bland annat att stärka konsumentskyddet.

Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10, även kallat Aspismålet, och ogillade käromålet. Bakgrunden till tvisten är att bolaget Aspis Liv Försäkrings AB:s tidigare ägare överfört tillgångar från bolaget till bland annat bolaget Hestiun Europe Limited.

Mattssonmålet

Mattssonmålet

I mål T 2761-15 är prövningstillstånd meddelat och huvudförhandling har skett. Nu har även Högsta domstolen beslutat beträffande frågan om att inhämta ett förhandsavgörande eller inte. Högsta domstolen valde att inhämta ett förandsavgörande av EU-domstolen och begäran skickades den 18 oktober 2016.

Connectamålet

Connectamålet

I tidigare nyhetsbrev rapporterade vi att Högsta domstolen i mål T 25-16, även kallat Connectamålet, eventuellt skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Högsta domstolen har nu tagit beslutet att begära ett förhandavgörande i frågan i målet. Beträffande frågan om prövningstillståndet har Högsta domstolen inte tagit ställning i frågan i nuläget.

Handlingsplan för jämställda pensioner

Handlingsplan för jämställda pensioner

Vi rapporterade i förra nyhetsbrevet att en departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?” (2016:19) skickats ut på remiss och remissvaren skulle vara åter den 22 september 2016. Nu har Pensionsgruppen, utifrån de inkomna svaren och den analys som gjorts, tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet, Handlingsplan för jämställda pensioner enligt en promemoria av socialdepartementet som publicerades den 23 januari 2017.


Den första punkten i handlingsplanen består av en översyn av grundskyddet, innefattande garantipension, bostadstillägget och änkepensionen. Sedermera innehåller handlingsplanen punkter bestående av förenkling av ansökningsförfarandet avseende överföring av premiepensionsrätt, utredning av möjlighet för sambor att föra över premiepensionsrätt och fortsatt analys av utträdet ur arbetslivet för att nämna några. Det stadgas också i socialdepartementets promemoria att den aktuella handlingsplanen däremot kan komma att ändras under tidens gång. 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning

 

Reflektion av Finansinspektionens utökade roll

Reflektion av Finansinspektionens utökade roll

I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler uppgifter överlåts till FI. Uppgifter som FI kommer erhålla är i vissa situationer mer omfattande än tidigare och består i andra fall av helt nya uppgifter. De funktioner som FI föreslås inneha är bland annat en beslutande-, dömande- och verkställande funktion. Att FI ansvarar för samtliga funktioner kan resultera i en fara för rättssäkerheten. 

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Ny eller planerad lagstiftning

 

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning

I FI:s promemoria gällande automatiserad rådgivning (Dnr 16–19268) daterad den 30 december 2016 uttalar sig FI att de ser positivt på automatiserade tjänster. I promemorian definierar FI automatiserad rådgivning som personliga råd om finansiella instrument som ges utan mänsklig inblandning eller med begränsad mänsklig inblandning, ofta online. 

Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? - Analys av Magnus Hjertquist

Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? - Analys av Magnus Hjertquist

Det finns i huvudsak två typer av tjänstepension: En förmånsbestämd och en premiebestämd. Att pensionen är premiebestämd innebär att premien, och inte pensionen, är bestämd på förhand. I år är exempelvis premien, vid ITP 1, bestämd till 4,5 % av månadslönen upp till 38 438 kronor. Premien består senare av 30 %  av det överskjutande beloppet. Vid förmånsbestämd pension är pensionen, och därför inte premien, bestämd på förhand. Den förmånsbestämda delen av pensionen förvaltas, vid ITP 2, av Alecta och premien som arbetsgivaren betalar ut beräknas av Alecta. 

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende - Analys av Magnus Dahlgren

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende - Analys av Magnus Dahlgren

Som anges på annat ställe i detta nyhetsbrev har regeringen i dagarna överlämnat en remiss om bl.a. MIFID ll till lagrådet. Remissen är på drygt 1500 sidor.

Regeringen skärper lagstiftningen mot dem som utger sig att tillhandahålla investeringsrådgivning på oberoende grund. I sådant fall får man inte lämna rådgivning om egna eller närståendes produkter.

Det är ett välkommet besked för oss alla som med stigande oro sett hur titeln ”rådgivare” använts som täckmantel för ordet ”försäljare”.

Höjning av pensionsåldrar

Höjning av pensionsåldrar

Riksdagens pensionsgrupp med Göran Hägglund och Göran Johnsson i spetsen, har fört dialog med arbetsmarknadens parter om åtgärder för ett längre arbetsliv. Pensionsgruppen har föreslagit att åldersgränsen för när allmän pension tidigast kan tas ut höjs från 61 år till 63 år. Förslag framställs också om att LAS-åldern, d.v.s. den ålder som bestämmer hur länge en anställd har rätt att kvarstå i tjänst, höjs med två år, till 69 år. Förslagen är i sig inte nya, utan bygger i stora delar på pensionsåldersutredningen, från 2013. Efter diskussionerna har majoriteten av arbetsmarknadens parter ställt sig bakom avsiktsförklaringen, dock inte Svenskt Näringsliv.

SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)

SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)

Den 16 april 2014 godkände Europaparlamentet och rådet, direktiv 2014/50/EU om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (”tjänstepensionsdirektivet”). Direktivet innehåller bestämmelser som ska underlätta för arbetstagare att utöva rätten till fri rörlighet mellan medlemsstaterna genom att minska de hinder som följer av vissa bestämmelser om kompletterande pensionssystem knutna till anställning. Remisstiden går ut den 12 december. Direktivet ska ha införlivats i svensk rätt senast den 21 maj 2018.

Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss

Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss

En departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?” (2016:19) har skickats ut på remiss. Remisstiden går ut den 22 september. Ds:n innehåller en granskning av pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv.

EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)

EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)

I juni 2016 har EU-kommissionen publicerat ett samråd/en konsultation som är tänkt att användas som underlag inför ett framtida förslag till EU-lagstiftning om individuellt pensionssparande. Genom samrådet önskas synpunkter på hur de hinder som i dag finns på marknaden för individuellt pensionssparande (IPS) bäst kan hanteras. Samrådet är öppet till den 31 oktober 2016.

Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning

Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning

Finansdepartementet har uppdragit åt Bertil Bengtsson att utreda skadeståndsregleringen i lagen (2002:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Uppdraget består i att utreda nu gällande lagtexts utformning och hur den står i relation till relevanta förarbetsuttalanden och praxis, samt om det skulle anses nödvändigt, föreslå förändringar. Enligt förarbetsuttalandena till lagen ska kunden endast få ersättning för sitt negativa kontraktsintresse, d.v.s. i princip