Med anledning av den nya penningtvättslagen och hänförliga föreskrifter FFFS 2017:11 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från Finansinspektionens (hädanefter ”FI”), ska en rapport skickas in senast den 31 mars varje år. Rapporten avser sådana förhållanden som förelåg hos verksamhetsutövaren den 31 december föregående år.

Verksamhetsutövaren är ytterst ansvarig för att rapportering sker men får besluta vem inom organisationen som är lämplig att utföra den. Vid en koncern är den enskilda juridiska enheten ansvarig för att rapportering sker för den egna enheten.

FI tillhandahåller visst stöd genom anvisningar och information. Dessa kan uppfattas som otillräckliga och rapporteringen riskerar att bli ofullständig eller inkorrekt.

Med Dahlgren & Partners specialkompetens kan vi bistå med stöd och rådgivning gällande den periodiska penningtvättsrapporteringen. Advokatfirmans bistånd vid rapporteringen innebär ett säkerställande från verksamhetsutövaren att rapporteringen sker på bästa möjliga sätt för att motsvara FI:s krav.