Högsta Förvaltningsdomstolen har i mål 1071-14 och 1072-14 slagit fast att utbetalningar från IMF (Internationella Valutafonden) är skattepliktiga som inkomst av tjänst då de utgör pension enligt inkomstskattelagen.

Den aktuella pensionen betalades ut av IMF i enlighet med IMF:s pensionsplan SRP. Enligt villkoren för SRP framgick att IMF ägde samtliga de tillgångar som skulle säkerställa åtagandet, att IMF skulle svara för kostnaderna för att administrera planen samt att IMF var ansvarig för att tillskjuta medel vid eventuell brist. Vidare hade IMF ett avgörande inflytande över vilka som fick administrera och förvalta planen.

Skatteverket anförde att ersättningen betalades ut på annat sätt än genom försäkring och därför skulle skattas som pension enligt inkomstskattelagen. Svaranden anförde att SRP var att likställa med en utländsk kapitalförsäkring och hänvisade till rättsfallet RÅ84 1:25. Finansinspektionen yttrade att utbetalningarna närmast var att jämföra med tjänstepension som under svenska förhållanden närmast var att jämföra med tryggande i egen regi genom redovisning av pensionsskuld. Högsta förvaltningsdomstolen kom till samma slutsats som Finansinspektionen.