Europaparlamentet och rådet antog i maj 2014 ett direktiv (MiFID II) och en förordning (MiFIR) om marknader för finansiella instrument, vilka reglerar distributionen av investeringsprodukter.  Enligt direktivets skäl (89) bör privata pensionsprodukter och tjänstepensionsprodukter inte omfattas. Utredningen SOU 2015:2 om införande av MiFIR och MiFID II berör inte alls frågan om ifall pensionsprodukter kommer att omfattas. Finansinspektionen har i sitt remissvar till SOU 2015:2 framfört att detta bör tydliggöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. De stora nyheterna i MiFID II och MiFIR är, såvitt gäller försäkringsbranschen, provisionsförbud, ökade dokumentationskrav och nya krav på lämplighetsprövningar.

Reglerna var tänkta att implementeras i svensk rätt i januari 2017. EU-kommissionen har dock beslutat att skjuta upp implementeringstiden ett år, för att ge medlemsstaterna och de företag som kommer träffas av lagstiftningen mer tid att förbereda sig och genomföra nödvändiga systemförändringar. Enligt det nya förslaget ska lagstiftningen träda i kraft i januari 2018.

 

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Branschnytt

Praxis

Förordningar och direktiv