Den 1 januari 2018 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP) i kraft, det innebär att den blev svensk lag. På nationell nivå finns lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.

PRIIP har till syfte att öka insynen och öppenheten avseende paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Förordningen ålägger försäljare och förmedlare av sådana försäkringar som omfattas av förordningen att tillhandahålla ett faktablad, ett så kallat Key Information Document (KID), till icke-professionella investerare. Ändamålet med regleringen är enligt skälen till förordningen att skyddet för investerare ska stärkas och att förtroendet för finansmarknaden ska öka.

För mer information om PRIIPs vänligen kontakta:

Magnus Dahlgren
Advokat
Tel: +4670 834 7282
magnus@dlaw.se

ÖNSKAR DU ISTÄLLET BLI KONTAKTAD AV OSS? FYLL I FORMULÄRET NEDAN.

Dahlgren & Partners kan bistå företag med exempelvis:

  • Rådgivning
  • Tillhandahållande av utbildning
  • Analys av befintliga dokument (faktablad)
  • Analys av rutiner och system för att kontrollera regelefterlevnad
  • Upprättande och kompletterande av nödvändiga handlingar och information