Tjänstepension är en stor utgift för er som arbetsgivare och det är samtidigt en viktig personalförmån som kan vara avgörande för företagets attraktionskraft. Men pensionsmarknaden är komplex med en mängd olika aktörer och lösningar så det är av stor vikt att en tjänstepensionsupphandling görs på rätt sätt och utifrån rätt förutsättningar.

Vanligen anlitas en rådgivare som helt eller delvis genomför tjänstepensionsupphandlingen. Nackdelen med att anlita en rådgivare är att denne kan ha sidoordnade intressen som i slutet kan missgynna arbetsgivaren och/eller de anställda.

En advokatfirma får enligt advokatetiska regler aldrig åta sig uppdrag där en jävssituation eller andra intressekonflikter kan uppkomma vid utförandet av uppdraget. Genom detta kan ni förlita er på att advokatfirman alltid är lojal mot er. Detta innebär också att vi gärna hjälper er med juridiska frågeställningar under upphandlingsprocessen. 

Dahlgren & Partners har erfarenhet av samtliga ITP-upphandlingar.

Advokatfirman kan exempelvis bistå med:

  • Rådgivning
  • Tillhandahållande av utbildning
  • Tillhandahållande av policies
  • Analys av nuvarande pensionsutfästelser och tryggandeformer
  • Upprättande av pensionsplaner
  • Tillhandahållande av konsulttjänster i samband med tjänstepensionsupphandling
  • Second opinion