Vägval för understödsföreningar: likvidera eller driva vidare enligt nya regler?

Lagen om understödsföreningar upphörde i april 2011. Understödsföreningar (ofta benämnda försäkringsförening eller pensionskassa) har nu fram till och med den 30 juni 2019 att besluta om verksamheten ska drivas vidare under försäkringsrörelselagens regler eller om understödsföreningen ska likvideras.

Regelförändringarna innebär att varje understödsförening som vill driva verksamheten vidare måste ha ansökt om att driva verksamheten vidare som försäkringsförening före utgången av den 30 juni 2019. Om en ansökan om att driva verksamheten vidare som försäkringsförening inte har getts in till Finansinspektionen före utgången, eller om en sådan ansökan avslås, ska föreningen träda i likvidation. Likvidationen ska handläggas enligt de tidigare bestämmelserna i lagen om understödsföreningar. Övergångstiden för en understödsförening som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet utreds för närvarande av regeringen.

De som bedriver tjänstepensionsverksamhet kan väja att ombildas till tjänstepensionsinstitut enligt andra tjänstepensionsdirektivet. Utredning pågår och lagstiftning planeras till april 2019.

Att driva verksamheten vidare innebär ofta rejäla kostnadsökningar, eftersom de regler i försäkringsrörelselagen som då gäller för verksamheten medför betydligt högre krav på såväl intern som extern rapportering (såväl till Finansinspektionen som till marknaden) och därmed sammanhängande krav på systemstöd. Förberedelserna inför en ansökan till Finansinspektionen är därför stora och tidsaspekten får inte underskattas. Detsamma gäller om understödföreningen väljer att träda i likvidation. Utgångspunkten för likvidationen hittar föreningen ofta i stadgarna där det framgår vilket sorts beslut som krävs för en likvidation. Är det två stämmor som behövs kan det vara dags att påbörja förberedelserna redan nu.

Dahlgren & Partners har erfarenhet av att biträda understödsföreningar i omvandlingsprocessen oavsett om det gäller likvidation eller förberedelse för att verksamheten ska matcha kraven som försäkringsrörelselagen ställer upp.  Advokatfirman kan vara bollplank eller ha en mer central funktion såsom likvidator; ni avgör själva på vilket sätt vi bäst kan bistå er.