Pensionsrätt

Pensionsrätt inrymmer ett flertal rättsområden, såsom allmän avtalsrätt, skatterätt, näringsrätt, familjerätt. Det inrymmer inslag av arbetsrätt och kollektivavtalsfrågor. Dahlgren & Partners förstår och behärskar pensionsjuridikens samtliga delar.

Advokatfirman hanterar juridiken inom samtliga olika tryggandeformer; pensionsförsäkring, pensionsstiftelse och tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld i balansräkning. Dahlgren & Partners har också god erfarenhet av direktpension.  

Försäkringsrätt

Dahlgren & Partners biträder försäkringsdistributörer (försäkringsbolag och försäkringsförmedlare) i samtliga frågor som har bäring på försäkringsrätt.

Dahlgren & Partners medarbetare har  verkat som chefsjurister eller bolagsjurister i de typer av företag som vi idag levererar våra tjänster till. Dahlgren & Partners har således såväl god förståelse för affärerna som god kännedom om det alltmer komplexa regelverk som omgärdar försäkringsrörelse.

ARBETSRÄTT

Dahlgren & Partners har erfarenhet av alla delar inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är en speciell del av rättssystemet med många gånger korta preskriptionstider som kräver omgående hantering av exempelvis tvister. 

 

 


Due DILIGENCE

En Due Diligence (även kallat DD) kan vara allt från en mindre analys till ett mer omfattande projekt beroende på uppdragets omfattning i kombination med verksamhetens storlek och komplexitet.

Due Diligence kan göras inom flera områden, den inriktar sig på en analys av risker, fördelar, möjligheter och felaktigheter inom verksamheten. På grund av att löner och pensionskostnader står för en av de största kostnaderna för ett tjänsteföretag är en analys och granskning av avtal som berör dessa områden av stor betydelse.

Compliance

Compliancefunktionen innefattar arbete med regelefterlevnad. Compliancefunktionen innebär exempelvis upprättande av kontrollfunktioner, tillhandahållande av utbildning i regelverksfrågor, utförande av granskningar/kontroller och riskanalyser.

I Compliancefunktionen ingår dessutom att upprätta och revidera internt regelverk, skapa åtgärdsplaner samt rapportera till styrelsen. Dahlgren & Partners har lång erfarenhet inom Complianceområdet och vi har vad som krävs för en väl fungerande Compliancefunktion.

Dahlgren & Partners erbjuder hjälp med allt ifrån enskilda frågor till att tjänstgöra som Compliance officer. 

BEVAKNING AV REGELVERK

Just nu är det rekordmånga regelverk som berör pensions- och försäkringsbranschen som har eller kommer att förändras. Det gäller exempelvis IDD/FDL, IORP II, PRIPPs, MiFID II, fjärde penningtvättsdirektivet och GDPR. Förändringar är även på väg i regler om tryggande av tjänstepension, flytt av pensionskapital och uttag av tjänstepensionsförsäkring.

Dahlgren & Partners tillhandahåller företagsanpassade nyhetsbrev och genomgångar.

GDPR – Dataskyddsombud

Advokatfirma Dahlgren och Partners har mycket stor erfarenhet och kompetens i arbetet med GDPR. Vi erbjuder en kompetent och effektiv rådgivning samt även praktisk hjälp med implementering av GDPR. Dessutom kan vi bli organisationens dataskyddsombud i de fall kompetensen inte finns i organisationen eller om nyrekrytering inte är ett möjligt alternativ.

Visselblåsning

Det finns idag flertalet rapporteringskrav, i lag eller annan föreskrift, för att upptäcka allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på ett företag. Du som arbetsgivare behöver därför ett ändmålsenligt system som hjälper dig att utreda och åtgärda eventuella problem samtidigt som du skyddar den anställde. 

Med Dahlgren & Partners system för visselblåsning säkerställer du att det på ditt företag finns etablerade rutiner för professionell och konsekvent handläggning av ärenden som gäller missförhållanden på arbetsplatsen. 

TJÄNSTEPENSIONSUPPHANDLING

Tjänstepension är en stor utgift för er som arbetsgivare och det är samtidigt en viktig personalförmån som kan vara avgörande för företagets attraktionskraft. Men pensionsmarknaden är komplex med en mängd olika aktörer och lösningar så det är av stor vikt att en tjänstepensionsupphandling görs på rätt sätt och utifrån rätt förutsättningar.

Vanligen anlitas en rådgivare som helt eller delvis genomför tjänstepensionsupphandlingen. Nackdelen med att anlita en rådgivare är att denne kan ha sidoordnade intressen som i slutet kan missgynna arbetsgivaren och/eller de anställda.

Periodisk rapportering enligt penningtvättslagen

Dahlgren & Partners kan bistå bolag, i olika omfattning, vid ifyllandet av den periodiska penningtvättsrapporteringen.

Utbildning

Dahlgren & Partners är experter på rådande och kommande lagstiftning inom tjänstepensionsområdet. Vi skräddarsyr på förfrågan utbildning för 1-20 personer. Säg vad ni behöver för utbildning så ger vi er alltid ett fast pris.


FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG

Dahlgren & Partners medarbetare har arbetat på liv- och skadeförsäkringsföretag. Advokatfirman kan exempelvis bistå med rådgivning, utbildning, upprättande och analys av avtal, granskning av produktupplägg, upprättande och analys av försäkringsvillkor och övrigt produktmaterial såsom förköpsinformation, texter till försäkringsbesked och webbtexter, upprättande och analys av styrdokument samt compliance- och penningtvättsfrågor.

FÖR ARBETSGIVARE

Dahlgren & Partners tillhandahåller tolkning och analys av avtal som omgärdar pension. Advokatfirman bistår med att upprätta de dokument som krävs i samband med att pensionsåtaganden ska tas fram eller revideras.

FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Inom Advokatfirma Dahlgren & Partners finns erfarenhet såväl av att leda som att utgöra funktion för compliance inom försäkringsförmedlingsbolag. Vi har därmed mycket god förståelse för verksamheten och kan tillhandahålla all sorts juridisk hjälp.

FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGar

Innan  den 30 juni 2019 måste understödsföreningar ha beslutat om verksamheten ska likvideras eller om en ansökan om ändring ska ges in till Finansinspektionen så att föreningen kan leva vidare enligt försäkringsrörelselagens regler, alternativt regler om tjänstepensionsinstitut. 

Dahlgren & Partners har erfarenhet av att vara bollplank i frågan och att driva omvandlingsprocessen.

FÖR Pensionsstiftelser

Dahlgren & Partners har exempelvis erfarenhet av att leverera löpande juridiskt stöd till pensionsstiftelser och verka som styrelseordförande eller styrelseledamot i stiftelser. 
 


ALLMÄNNA VILLKOR

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.